Зразок угоди про партнерство ВГО «УТМА» з громадською організацією

Логотип ВГО УТМА

УГОДА ПРО ПАРТНЕРСТВО №________
м. Київ
«___»_________20___ року
Всеукраїнська громадська організація «Українська таксомоторна асоціація» (далі по тексту - Організація) в особі Голови Правління Галазюка Анатолія Віталійовича, який діє на підставі Статуту Організації -з одного боку, та ‹назва громадської організації› (далі по тексту – Спілка) в особі ‹посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника громадської організації›, який діє на підставі - з другого боку, що разом по тексту іменуються Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цю Угоду про наступне:
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Предметом цієї Угоди є врегулювання взаємних прав та обов’язків Сторін, основних умов та порядку партнерства Сторін у сприянні формуванню в Україні цивілізованих таксомоторних ринків та їх ефективному функціонуванню у правовій площині.
1.2. Сторони діють виключно на принципах паритетності та захисту інтересів один одного у відповідності до статутних завдань кожної із Сторін цієї Угоди.
1.3. Для досягнення цілей за цією Угодою Сторони зобов'язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводити спільні консультації, встановлювати зв'язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.
1.4. Ця Угода про партнерство є передумовою і підставою для укладання, якщо Сторони визнають за необхідне, конкретних договорів.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. При здійсненні співробітництва Сторони у відповідності з цією Угодою вирішили:
- співпрацювати з метою розвитку в Україні ринків таксомоторних перевезень;
- здійснювати постійний обмін наявною у їх розпорядженні інформацією з питань, що становлять обопільний інтерес, для реалізації взаємовигідних проектів та виконання цієї Угоди, за винятком інформації, яка становить державну, банківську або комерційну таємницю;
- проводити спільні консультації, встановлювати необхідні зв'язки з третіми особами та інформувати один одного про результати цих контактів;
- за спільною згодою залучати до виконання цієї Угоди треті сторони.
2.2. При реалізації партнерства на умовах та в межах даної Угоди Спілка:
- сприяє виконанню статутних цілей і програмних завдань Організації;
- залучає своїх членів до участі у діяльності Організації;
- не допускає дій, що можуть викривити позицію Організації з принципових питань, або нанести Організації моральну або матеріальну шкоду.
2.3. Для здійснення співробітництва за цією Угодою Сторони проводять обмін інформацією щодо питань, які є предметом цієї Угоди відповідно до її п. 1.1.
2.4. Кожна із Сторін повинна зберігати конфіденційність інформації, отриманої за умовами цього Договору, а також будь-які інші дані, надані Сторонами одна одній, та вживати усіх необхідних заходів для запобігання можливого розголошення такої інформації.
2.5. Умови збереження конфіденційної інформації не поширюються на загальнодоступну інформацію, інформацію, що надається за офіційними запитами органів, яким Сторони зобов’язані надавати відомості, а також, на інформацію, яка згідно чинного законодавства України не є конфіденційною.
3. ДІЯ УГОДИ
3.1. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення печатками Сторін.
3.2. Ця Угода укладена на невизначений строк - на увесь час, протягом якого Сторони залишатимуться зацікавленими у продовженні партнерства.
3.3. Якщо інше прямо не передбачено цією Угодою або чинним в Україні законодавством, зміни у цю Угоду можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін.
4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди, або пов'язані із нею, у тому числі, пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регламентуються цією Угодою та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також, застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
4.2. Після набрання чинності цією Угодою всі попередні переговори за нею, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цієї Угоди, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цієї Угоди.
4.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у даній Угоді реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
4.4. Додаткові угоди та додатки до цієї Угоди є її невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
4.5. Всі виправлення за текстом цієї Угоди мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
4.6. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
***
 

 

теги: ВГО УТМА, Українська таксомоторна асоціація, зразок угоди про партнерство, договір про партнерство з ВГО УТМА, партнерство ВГО УТМА з громадською організацією