Зразок угоди про співпрацю ВГО «УТМА» з підприємством

Логотип ВГО УТМА

УГОДА  ПРО СПІВПРАЦЮ №________
м. Київ
«___»_________20___ року
Всеукраїнська громадська організація «Українська таксомоторна асоціація» (далі по тексту - Організація) в особі Голови Правління Галазюка Анатолія Віталійовича, який діє на підставі Статуту Організації -з одного боку, та ‹назва підприємства› (далі по тексту – Підприємство) в особі директора ‹прізвище, ім'я, по батькові›, який діє на підставі Статуту - з другого боку, що разом по тексту іменуються Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цю угоду про наступне:
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Предметом цієї угоди є врегулювання взаємних прав та обов’язків Сторін, основних умов та порядку співробітництва Сторін у сприянні формуванню в Україні цивілізованих таксомоторних ринків та їх ефективному функціонуванню у правовій площині.
1.2. Сторони діють виключно на принципах партнерства та захисту інтересів один одного у відповідності до статутних завдань кожної із Сторін цієї Угоди.
1.3. Для досягнення цілей за цією Угодою Сторони зобов'язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводити спільні консультації, встановлювати комерційно-фінансові зв'язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.
1.4. Ця Угода є передумовою і підставою для укладання, якщо Сторони визнають за необхідне, конкретних господарських договорів, у тому числі, із третіми особами та багатосторонніх.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. При здійсненні співробітництва Сторони у відповідності з цією Угодою вирішили:
- співпрацювати з метою розвитку в Україні ринків таксомоторних перевезень;
- здійснювати постійний обмін наявною у їх розпорядженні інформацією з питань, що становлять обопільний інтерес, для реалізації взаємовигідних проектів та виконання цієї Угоди, за винятком інформації, яка становить державну, банківську або комерційну таємницю;
- проводити спільні консультації, встановлювати необхідні зв'язки з третіми особами та інформувати один одного про результати цих контактів;
-  за спільною згодою залучати до виконання цієї Угоди треті сторони.
2.2. При реалізації співробітництва на умовах та в межах цієї Угоди Підприємство:
- за необхідності постачає продукцію та надає послуги, які є предметом його господарської діяльності Організації та її членам;
- організовує спеціальні програми лояльності, щодо постачання продукції та надання послуг Організації та її членам.
2.3. Постачаючи продукцію та надаючи послуги Підприємство зобов’язане максимально враховувати економічні, правові та інші інтереси Організації та її членів.
2.4. При реалізації співробітництва на умовах та в межах цієї Угоди Організація:
а)  при необхідності вживає необхідних заходів щодо розповсюдження інформації про продукцію, яку реалізує Підприємство, та про послуги які воно надає;
б)  члени Організації  рекламують продукцію та послуги Підприємства для розповсюдження серед потенційних клієнтів.
2.3. Для здійснення співробітництва за цією Угодою Сторони проводять обмін інформацією щодо питань, які є предметом цієї Угоди відповідно до її п. 1.1.
2.4. Кожна із Сторін повинна суворо зберігати конфіденційність одержаної на підставі цієї Угоди інформації, яка є конфіденційною, а також будь-які інших даних, наданих Сторонами одна одній, та вживати усіх необхідних заходів для запобігання можливого розголошення такої інформації.
2.5. Умови зберігання конфіденційної інформації не поширюються на загальнодоступну інформацію, або інформацію, що надається за офіційними запитами органів, яким Сторони зобов’язані надавати відомості, а також, на інформацію, яка згідно чинного законодавства України не є конфіденційною.
3. ДІЯ УГОДИ
3.1. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення печатками Сторін.
3.2. Ця Угода укладена на невизначений строк - на увесь час, протягом якого Сторони залишатимуться зацікавленими у продовженні співпраці.
3.3. Якщо інше прямо не передбачено цією Угодою або чинним в Україні законодавством, зміни у цю Угоду можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін.
4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регламентуються цією Угодою та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 
4.2. Після набрання чинності цією Угодою всі попередні переговори за нею, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цієї Угоди, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цієї Угоди.
4.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у даній Угоді реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
4.4. Додаткові угоди та додатки до цієї Угоди є її невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
4.5. Всі виправлення за текстом цієї Угоди мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками. 
4.6. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
***
 

 

теги: ВГО УТМА, Українська таксомоторна асоціація, зразок угоди про співпрацю юридичної особи з ВГО УТМА, договір про співпрацю підприємства з ВГО УТМА, співпраця ВГО УТМА з юридичною особою, договір ВГО УТМА з підприємством

 

You can buy Viagra in the nearest drugstore if you have a prescription from your doctor. where to buy viagra online It means, your awkward health disorder becomes public inevitably. Do not be frustrated! Fortunately, you can avoid any publicity at all if you choose to buy Viagra online. Our reliable online pharmacy will offer you top-quality pills from the manufacturer at the best price. Attention! Do not fail to see your doctor before ordering Viagra online! Use the lowest dose of the drug that works. Never overdose your ‘love pills’ – take only 1 pill about 1 hour before intended intercourse. Never take Viagra repeatedly within 24 hours! Purchasing Viagra online is a very simple process. Find the drugstore to your liking, fill in a simple order form, use your credit card to pay for the pills and receive your order within a few business days per post in a decent package having no inscription of the contents.