Положення про членство у ВГО «УТМА»

Логотип ВГО УТМА
ПОЛОЖЕННЯ
про членство у Всеукраїнській громадській організації
«Українська таксомоторна асоціація»
Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Українська таксомоторна асоціація» розроблене на виконання Статті 3 Статуту ВГО «УТМА».
Положення про членство у ВГО «УТМА» визначає порядок набуття та припинення статусу члена ВГО «УТМА», права та обов’язки членів організації, порядок обліку членів у ВГО «УТМА».
Стаття I. Порядок присвоєння статусу члена ВГО «УТМА»
1.1. Індивідуальним членом ВГО «УТМА» може бути дієздатна фізична особа-підприємець (ФОП), яка здійснює:
  • перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, маючи належним чином оформлену відповідну ліцензію, ліцензійну картку, та відповідно до ліцензійних вимог обладнаний автомобіль-таксі;
  • діяльність інформаційно-диспетчерської служби замовлення таксі, та має підписані з ліцензіатами перевізниками та самозайнятими перевізниками на таксі письмові угоди на обслуговування водіїв автомобілів таксі (або самозайнятих перевізників на таксі), які працюють на обладнаних відповідно до вимог законодавства автомобілях таксі, кількість яких у сукупності: не менше 10-ти одиниць - для міста обласного підпорядкування, не менш 20-ти одиниць - для обласного центру та міста Севастополя, не менше 50-ти одиниць - для міста Києва.
  • реалізацію продукції або надання послуг легальним суб'єктам таксомоторних ринків, та готовий запропонувати спеціальні вигідні умови для таких суб'єктів, у тому числі – для фізичних осіб-підприємців, що надають послуги перевезень на таксі.
1.2. Колективним членом ВГО «УТМА» може бути колектив підприємства (відокремленого підрозділу підприємства), які є:
  • авто-транспортним підприємством (АТП), що надає послуги перевезення на таксі від власного імені та має ліцензію на господарську діяльність з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, а також, ліцензійні картки в кількості не менше 5-ти штук, які оформлені на обладнані відповідно до вимог законодавства автомобілі-таксі, що є власністю підприємства, або експлуатуються ним на підставі договору лізингу;
  • інформаційно-диспетчерською службою (ІДС) виклику таксі, яка має підписані з ліцензіатами перевізниками та самозайнятими перевізниками на таксі письмові угоди на обслуговування водіїв автомобілів таксі (або самозайнятих перевізників на таксі), які працюють на обладнаних відповідно до вимог законодавства автомобілях таксі, кількість яких у сукупності: не менше 10-ти одиниць - для міста обласного підпорядкування, не менш 20-ти одиниць - для обласного центру та міста Севастополя, не менше 50-ти одиниць - для міста Києва.
  • суб'єктом, що має безпосереднє відношення до таксомоторних перевезень (автовиробником, автодилером, станцією технічного обслуговування легкових автомобілів, лізинговою або страховою компанією, виробником чи дилером спеціального обладнання для автомобілів таксі, тощо), яке зі свого боку готове запропонувати спеціальні вигідні умови для легальних учасників таксомоторного ринку України, в тому числі і для фізичних осіб підприємців перевізників на таксі.
1.3. ВГО «УТМА» об’єднує індивідуальних та колективних членів на засадах рівноправності та добровільності.
1.4. Індивідуальні та колективні члени ВГО «УТМА» можуть бути членами інших громадських об’єднань.
1.5. Колективні члени ВГО «УТМА» регламентують свою діяльність із ВГО «УТМА» відповідно до укладених угод та реалізують свої права та обов'язки через своїх повноважних представників.
1.6. У ВГО «УТМА» існує інститут почесного членства.
Звання «Почесний член ВГО «УТМА» може бути присвоєно індивідуальному члену ВГО «УТМА» за особливо важливі досягнення, а також громадським діячам, працівникам культури та науки України, та інших країн за особливі досягнення в реалізації завдань ВГО «УТМА».
Почесні члени ВГО «УТМА» обираються Президією Правління ВГО «УТМА» відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Почесні члени користуються тими ж правами та несуть ті ж обов’язки, що й інші члени ВГО «УТМА».
Стаття II . Права та обов’язки членів ВГО «УТМА»
2.1. Члени ВГО «УТМА» мають право:
- брати участь у роботі структурних підрозділів ВГО «УТМА»;
-  брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться ВГО «УТМА» на умовах, затверджених Правлінням або відповідним структурним підрозділом ВГО «УТМА» в межах своєї компетенції;
-  користуватися послугами та привілеями ВГО «УТМА», а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати ВГО «УТМА», на умовах, затверджених Правлінням ВГО «УТМА»;
- одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених органами ВГО «УТМА»;
- обговорювати будь-які питання діяльності ВГО «УТМА», вносити на розгляд ВГО «УТМА» пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;
- одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність ВГО «УТМА»;
-  одержувати від ВГО «УТМА» допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів на умовах, затверджених Правлінням ВГО «УТМА»;
- вийти з ВГО «УТМА» в порядку та на умовах, передбачених цим Положенням.
2.2. Члени ВГО «УТМА» також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також Статутом ВГО «УТМА» та рішеннями Правління ВГО «УТМА».
2.3. Члени ВГО «УТМА» зобов’язані:
- дотримуватись вимог Статуту ВГО «УТМА», цього Положення, а також виконувати рішення Правління ВГО «УТМА» та інших органів ВГО «УТМА», які є обов’язковими для них та відповідають чинному законодавству України;
- своєчасно сплачувати внески;
- брати активну участь у діяльності ВГО «УТМА» та всіляко сприяти досягненню її цілей і завдань;
- не допускати дій, що дискредитують ВГО «УТМА»;
- інформувати органи ВГО «УТМА» про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність ВГО «УТМА», а також про факти порушення Статуту та інших внутрішніх документів ВГО «УТМА»;
- виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми документами ВГО «УТМА».
Стаття III. Порядок прийому до ВГО «УТМА» та присвоєння статусу члена
3.1. Вступ до ВГО «УТМА» здійснюється:
індивідуальних членів – на підставі особистої заяви;
колективних членів – на підставі звернення від імені колективу підприємства, рішення про вступ до ВГО «УТМА», яке прийняте зборами колективу підприємства (відокремленого підрозділу підприємства), або уповноваженим на таке рішення зборами колективу підприємства (відокремленого підрозділу підприємства) керівним органом підприємства (відокремленого підрозділу підприємства), та подання від легалізованого міського (селищного) осередку ВГО «УТМА» (за його наявності у конкретному населеному пункті);
Заява встановленої форми про вступ індивідуального члена у ВГО «УТМА» подається до керівних органів легалізованого міського (селищного) осередку ВГО «УТМА».
За відсутності у конкретному місті (селищі) легалізованого міського (селищного) осередку ВГО «УТМА», заява індивідуального члена подається до Правління ВГО «УТМА».
Документи про вступ до ВГО «УТМА» від колективних членів подаються до Правління ВГО «УТМА».
Рішення про прийняття до ВГО «УТМА» чи про відмову у такому прийнятті приймаються простою більшістю голосів членів відповідних керівних органів, на які покладені зазначені функції відповідно до цього Положення.
3.2. Індивідуальні члени ВГО «УТМА» перебувають на обліку у міських (селищних) осередках ВГО «УТМА», за їх відсутності – у Правлінні ВГО «УТМА», колективні члени – обліковуються Правлінням ВГО «УТМА».
Керівники легалізованих міських (селищних) осередків ВГО «УТМА» інформують в кінці поточного року Правління ВГО «УТМА» про членів ВГО «УТМА», які вступили до членів ВГО «УТМА» та стали на облік у відповідних осередках ВГО «УТМА» у поточному році.
3.3. Члени ВГО «УТМА» сплачують членські внески, та одноразові вступні внески при набутті членства у ВГО «УТМА». Розмір та порядок сплати вступних внесків, періодичність, розмір та порядок сплати членських внесків затверджується Правлінням ВГО «УТМА».
3.4. До заяви додаються копії документів, що підтверджують зазначену у ній інформацію та приналежність заявника до однієї з категорій, що перераховані у п.1.1 та 1.2 цього Положення, а також, для індивідуального заявника 2 фотокартки розміром 3х4 см, та у випадку попереднього здійснення відповідних платежів - копії платіжних документів на перерахування вступного та щорічного членських внесків з відмітками установи банку.
3.5. У випадку сумнівів ВГО «УТМА» має право вимагати від заявника надання копії витягу з Єдиного державного реєстру та копій інших документів, якими може бути підтверджено причетність його діяльності до таксомоторних перевезень.
3.6. Заява за встановленою формою з доданими документами, зазначеними у п. 3.4 (та на вимогу – у п. 3.5) надсилається рекомендованим листом до відповідного органу ВГО «УТМА», або подається керівнику відповідного органу ВГО «УТМА» особисто.
Для прискорення розгляду документів заявник може додатково надіслати їх скан-копії електронною поштою.
3.7. Відповідний орган ВГО «УТМА» приймає рішення про прийом до ВГО «УТМА» індивідуального члена у десятиденний термін з дати подання заяви.
3.8. Правління ВГО «УТМА» приймає рішення про прийом до ВГО «УТМА» колективного члена у місячний термін з дати подання заяви до Правління ВГО «УТМА».
3.9.  З метою дотримання терміну винесення рішення, зазначеного у попередньому абзаці, Правління  ВГО «УТМА» може уповноважити Голову Правління ВГО «УТМА» приймати таке рішення особисто.
3.10. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідним органом ВГО «УТМА» рішення про прийом заявника до ВГО «УТМА» керівництво відповідного органу направляє заявнику:
- повідомлення про прийом до ВГО «УТМА»;
- вимогу про сплату вступного та щорічного членських внесків, якщо такі внески не були сплачені заявником до прийняття відповідним органом ВГО «УТМА» рішення про прийом заявника до ВГО «УТМА»;
- копії Статуту та інших необхідних документів та матеріалів ВГО «УТМА».
Стаття IV. Облік членів ВГО «УТМА»
4.1. Облік членів ВГО «УТМА» здійснюється Правлінням відповідного органу ВГО «УТМА».
4.2. На кожного члена ВГО «УТМА» ведеться картка персонального обліку згідно форми, затвердженої Правлінням ВГО «УТМА» . Правління ВГО «УТМА» додатково веде електронний облік членів згідно форми, затвердженої Правлінням ВГО «УТМА» .
Стаття V. Припинення членства члена в ВГО «УТМА»
5.1 Індивідуальне членство у ВГО «УТМА» припиняється за власним бажанням шляхом подання письмової заяви до керівного органу відповідного легалізованого міського (селищного) осередку ВГО «УТМА», де член ВГО «УТМА» перебуває на обліку (або до Правління ВГО «УТМА», якщо він перебуває на обліку у Правлінні ВГО «УТМА»).
5.2 Колективне членство у ВГО «УТМА» припиняється шляхом подання до Правління ВГО «УТМА» відповідного письмового повідомлення та копії рішення про добровільний вихід із колективних членів ВГО «УТМА», яке прийняте зборами колективу підприємства (відокремленого підрозділу підприємства), або його керівним органом, уповноваженим на таке рішення зборами колективу підприємства (відокремленого підрозділу підприємства).
5.3 Член ВГО «УТМА» може бути виключений із членів ВГО «УТМА» у примусовому порядку за:
- грубе порушення положень Статуту ВГО «УТМА», Положення про міський (селищний) осередок ВГО «УТМА», а також, грубе порушення чинного законодавства України;
- завдання репутації ВГО «УТМА» своєю діяльністю суттєвої шкоди (матеріальної чи моральної);
- невиконання рішень керівних органів ВГО «УТМА» або її місцевого осередку, виданих у межах їх компетенції;
- несплату членських внесків протягом 14-ти і більше місяців;
- порушення етики та загальновизнаних етичних норм.
5.4 Припинення членства у ВГО «УТМА» (за власним бажанням чи в примусовому порядку) тягне за собою одночасне виключення відповідної особи (або представника колективного члена) зі складу статутних органів ВГО «УТМА», куди її було обрано чи призначено.
5.5 Рішення про примусове виключення із членів ВГО «УТМА» може бути оскаржене:
індивідуальним членом ВГО «УТМА» – до Президії Правління ВГО «УТМА» після попереднього розгляду Ревізійною комісією ВГО «УТМА»;
колективним членом ВГО «УТМА» – до З'їзду ВГО «УТМА» після попереднього розгляду Ревізійною комісією ВГО «УТМА».
5.6 Виключеним членам ВГО «УТМА» членські внески не повертаються.
5.5 Право повторного вступу до ВГО «УТМА»:
примусово виключений член може повторно вступати до ВГО «УТМА» на загальних підставах не раніше ніж через 6 місяців за умови усунення порушень та гарантування недопущення їх повторно.
Стаття VI. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення
6.1. Положення затверджується Правлінням ВГО «УТМА».
6.2. За рішенням Правління ВГО «УТМА» до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення.
 
 
теги: ВГО УТМА, Українська таксомоторна асоціація, положення про членство у ВГО УТМА